Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Identiteit Verkoper

 

Algemene bepalingen
Artikel 1  – Definities
Artikel 2  – Algemene bepalingen
Artikel 3  – Aanbod
Artikel 4  – Prijs
Artikel 5  – Verplichting Koper
Artikel 6  – Betaling
Artikel 7  – Eigendomsvoorbehoud en zekerheden
Artikel 8  – Overmacht
Artikel 9  – Levering en uitvoering
Artikel 10 – Herroepingsrecht
Artikel 11 – Klachtenregeling
Artikel 12 – Aansprakelijkheid en schadevergoeding
Artikel 13 – Vrijwaring
Artikel 14 – Geschillen
Artikel 15 – Product samples

Aanvullend gedeelte zakelijke afnemers

Artikel 16  – Levering en uitvoering

Artikel 17  – Controle en reclamaties

Artikel 18  – Herroepingsrecht

Artikel 19  – Betaling

Artikel 20  – Verrekening en aanvullende zekerheid 

Identiteit Verkoper

Eco Exclusive, vestging houdende te Veenendaalstraat 140, 5036 WT Tilburg.

Telefoonnummer: +31 (6) 47 04 00 20
E-mailadres: info@exclusivebamboo.eu
KvK-nummer: 83392203
Btw-nummer: NL003812517B06

Deze Algemene Voorwaarden zijn verdeeld in 2 onderdelen bestaande uit Algemene Bepalingen die betrekking hebben op zowel Zakelijke afnemers als Consumenten en vervolgens een deel dat enkel betrekking heeft op Zakelijke afnemers. Wanneer er tegenstrijdigheden optreden tussen de Algemene bepalingen en de bepalingen voor Zakelijke afnemers dan zijn de specifieke bepalingen voor Zakelijke afnemers leidend afhankelijk van de identiteit van de Koper.

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 – Definities

Algemene Voorwaarden

Algemene Bepalingen

Zakelijke afnemer

Consument

Koper

Verkoper

Partijen

Aanbod


Goederen

Overeenkomst

Algemene Voorwaarden kenbaar gemaakt van Verkoper aan Koper

Hebben betrekking op zowel Zakelijke afnemers als Consumenten

Een koper, handelend vanuit een beroep of bedrijf

Een particuliere koper, niet handelend vanuit een beroep of bedrijf

Zakelijke afnemer of Consument

Eco Exclusive

Verkoper en Koper

Een aanbod op de website en/of schriftelijke prijsopgave van Verkoper aan Koper,

Om tegen een bepaalde prijs een bepaalde hoeveelheid goederen te leveren.

De door Verkoper op basis van een Overeenkomst geleverd goed

Elk gesloten akkoord tussen Verkoper en Koper aangaande een Aanbod van Verkoper.

Artikel 2 – Algemene Bepalingen

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al het Aanbod en (vervolg) Overeenkomsten tussen Partijen en alle daaruit voorvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten en/of rechtsverhoudingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen tussen Partijen.
2.2. Eventuele afwijking(en) van en/of wijzigingen van hetgeen is bepaald in deze Algemene Voorwaarden is (zijn) slechts geldig indien deze tussen Partijen schriftelijk is (zijn) overeengekomen.
2.3. De toepasselijkheid op enige Overeenkomst van Algemene Bepalingen of specifieke door Koper gehanteerde voorwaarden wordt door Verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen. De voorwaarden van Koper zijn enkel van toepassing indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Verkoper van toepassing zijn verklaard op enige Overeenkomst. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van voorwaarden van Koper op een Overeenkomst brengt in geen geval met zich mee dat die voorwaarden stilzwijgend ook op enige nadien te sluiten of gesloten Overeenkomst van toepassing zijn.
2.4. Ingeval van nietigheid en/of vernietiging van één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden, laat dat de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverlet. Partijen zullen in overleg treden om een nietige en/of vernietigde bepaling(en) van de Algemene Voorwaarden te vervangen door een bepaling die wel geldig c.q. niet-vernietigbaar is en die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling.
2.5. Indien de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn geweest op enige Overeenkomst tussen Partijen, zijn deze automatisch van toepassing op iedere nadien gesloten Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen tussen Partijen.
2.6. Voor zover een Overeenkomst afwijkt van één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden, dan zijn de in de Overeenkomst bepaalde voorwaarden leidend. De overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven in dat geval onverminderd op een Overeenkomst van toepassing.
2.7. Verkoper is bevoegd om alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Artikel 3 – Aanbod

3.1. Een Aanbod heeft een geldigheidsduur van 1 maand, mits anders nadrukkelijk in het Aanbod vermeld.
3.2. Het Aanbod bevat een naar alle redelijkheid te verwachten omschrijving van de Goederen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door de Koper mogelijk te maken. Als de Verkoper gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een indicatie van de aangeboden Goederen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Verkoper niet.
3.3. Elk Aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.
Dit betreft in het bijzonder:

– de prijs exclusief belastingen;
– de eventuele kosten van aflevering;
– de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
– de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
– de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
3.4. Aanbiedingen op de website van Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.5. Indien met u schriftelijk is overeengekomen dat goederen die speciaal voor u bij ons op voorraad worden gehouden dienen deze goederen uiterlijk 14 maanden na opdracht te zijn afgenomen. Na deze periode dient u een vergoeding per maand voor opslag te voldoen van € 9,– per m2. Hiermee wordt de duur om goederen voor u in voorraad te houden beperkt. Dit artikel is geldig tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen.
3.6. De leverancier is gerechtigd verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is de leverancier gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
3.7. Indien overeengekomen is dat de leverancier de aan wederpartij verkochte goederen voor de wederpartij op afroep in voorraad beschikbaar houdt, worden hier per afroep transportkosten voor gerekend.

Artikel 4 – Prijs

4.1. Alle genoemde prijzen van Verkoper zijn in euro’s. De prijzen worden altijd exclusief BTW getoond, mits anders aangegeven.
4.2. De getoonde prijs is exclusief overige kosten, toeslagen en heffingen, waaronder transportkosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Kortingen kunnen alleen uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
4.3. Over de totaalprijs van bestellingen uit het buitenland wordt Nederlandse BTW in rekening gebracht. Voor de verlegging van BTW dient Koper een zakelijk account aan te vragen bij Verkoper. Hierna kan BTW worden weerlegd middels intracommunautaire levering.
4.4. Wijzigingen in inkoopprijzen, loon- en materiaalkosten, sociale- en overheidslasten, vrachtkosten, verzekeringspremies en andere kosten, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie geven de leverancier het recht de prijs te wijzigen. Wijzigt de leverancier de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst dan heeft de wederpartij het recht de overeenkomst op die grond te ontbinden.

Artikel 5 – Verplichting Koper

5.1. Koper garandeert dat de door hem opgegeven gegevens bij het aanmaken van een account op de website van Verkoper alsmede de door Koper opgegeven gegevens bij het doen van een bestelling juist, volledig en niet misleidend zijn.
5.2. Indien de door Koper opgegeven gegevens niet juist blijken en hier wegens omstandigheden kosten uit voortvloeien komen deze voor rekening van Koper.

Artikel 6 – Betaling

6.1. Betaling geschiedt in Euro’s en dient steeds direct te geschieden nadat Koper een Bestelling plaatst bij Verkoper. Betaling dient te geschieden via één van de door Verkoper op haar website aangeboden betalingsmogelijkheden, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud en zekerheden

7.1. Verkoper behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan Koper geleverde Goederen en te leveren Goederen tot aan het moment van algehele voldoening van alle vordering(en) betreffende de tegenprestatie voor de door Verkoper aan Koper krachtens enige Overeenkomst geleverde of te leveren Goederen of krachtens enige Overeenkomst tevens ten behoeve van Koper verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van enige Overeenkomst.
7.2. Alle door Verkoper aan Koper geleverde Goederen worden geleverd onder voorbehoud van een (stil) pandrecht. Koper verkrijgt de eigendom van goederen na het vervallen van het eigendomsvoorbehoud bezwaard met een (stil) pandrecht ten gunste van Verkoper. Deze verpanding strekt tot meerdere zekerheid voor de betaling van al hetgeen Verkoper, uit welke hoofde dan ook, van Koper te vorderen heeft.
7.3. Zolang de eigendom van geleverde Goederen niet op Koper is overgegaan mag Koper de Goederen niet vervreemden of bezwaren, anders dan in de uitoefening van zijn/haar beroep of bedrijf.
7.4. In het geval dat Koper in verzuim is komen te verkeren, is Verkoper te allen tijde gerechtigd, zonder enige voorafgaande aanzegging, om de door Koper onbetaald gebleven geleverde Goederen terug te (laten) nemen. Koper verplicht zich alle daarvoor benodigde medewerking te verlenen, zoals, maar niet beperkt tot het bekendmaken van de locatie van de goederen en het verschaffen van toegang tot de goederen.
7.5. Indien derden beslag leggen op de onder in eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
7.6. Koper is verplicht vanaf het moment van Levering tot het tijdstip van volledige betaling de geleverde Goederen op zijn of haar kosten tegen de gebruikelijke risico’s te verzekeren en verzekerd te houden op normale voorwaarden bij een deugdelijke verzekeringsmaatschappij.

Artikel 8 – Overmacht

8.1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden in ieder geval – derhalve niet uitsluitend – verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen noch redelijkerwijs kan hebben en die de Levering van Goederen geheel of ten dele tijdelijk of voor onbepaalde tijd onmogelijk maakt, in het bijzonder door, maar niet beperkt tot: epidemieën, pandemieën, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, storm, watersnood, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoer verboden, invoerquota’s en bedrijfs- en /of machinestoringen.
8.2. Verkoper is in geval van overmacht gerechtigd om naar haar keuze de uitvoering van desbetreffende Overeenkomst op te schorten, dan wel een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk (buitengerechtelijk) te ontbinden. Verkoper is niet gehouden tot betaling van enige vorm van schadevergoeding.
8.3. Koper is gerechtigd een Overeenkomst te ontbinden ingeval de overmacht situatie aan de zijde van Verkoper langer duurt dan zestig (60) werkdagen en Verkoper gedurende voormelde periode niet in staat is geweest haar verplichtingen na te komen. Verkoper is niet gehouden tot betaling van enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 9 – Levering en uitvoering

9.1. De Verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen.
9.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper aan Verkoper kenbaar heeft gemaakt.
9.3. De bestelling van Koper wordt door Verkoper in behandeling genomen binnen 1 werkdag. Bestellingen voor 13.30 uur worden mits voorradig dezelfde dag verzonden. Bestellingen worden in de regel binnen 1 á 2 werkdagen geleverd, onder voorhoud van calamiteiten. Verkoper is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade ontstaan door vertraging van levering.
9.4. Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan uiterlijk 1 dag nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Koper heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
9.5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Verkoper zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen en de Koper hierover te informeren.
9.6. Franco levering binnen Nederland en België geschiedt vanaf €250,- netto, tenzij anders overeengekomen.
9.7. Onder het franco orderbedrag brengt Verkoper leveringskosten in rekening. Bij levering naar overige EU-landen brengt Verkoper ten alle tijden transportkosten in rekening.
9.8. Leveringen geschieden van maandag t/m vrijdag tussen 08:00 uur – 18:00 uur. Indien gewenst kan Verkoper voor Nederlandse afleveradressen een zaterdag levering verzorgen tussen 08:00 uur – 18:00 uur. Op het door de Koper kenbaar gemaakte adres van levering dient iemand aanwezig te zijn om de zending in ontvangst te nemen. De Verkoper kan niet garanderen dat de zending voor een tweede maal wordt aangeboden. Wanneer bij levering niemand aanwezig blijkt, komt de zending retour naar de Verkoper en zal deze opnieuw worden verzonden. Eventuele extra kosten die hieruit voortvloeien zullen in rekening worden gebracht aan de Koper.
9.9. Verkoper behoudt zich het recht voor om kosten in rekening te brengen voor leveringen in Express zending, specifieke tijdsvensters en/of bloktijden.
9.10. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Verkoper tot het moment van bezorging aan de Koper of een vooraf aangewezen adres van levering tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
9.11. Bestellingen kunnen worden afgehaald bij magazijn van Verkoper. De openingstijden zijn maandag t/m donderdag tussen 8.00 – 12.30 uur en 13.00 – 16.30 uur. Vrijdag tussen 8.00 – 12.30 uur en 13.00 – 15.30 uur.

Artikel 10 – Herroepingsrecht

10.1. Bij de aankoop van producten heeft de Koper de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door Koper of ontvangst op een vooraf door de Koper aangewezen leveringsadres.
10.2. Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Koper zal de zending slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of Koper het product wenst te behouden.
10.3. Indien Koper van zijn herroepingsrecht gebruik wenst te maken, zal Koper de Goederen in originele staat en dichte verpakking, vrij van transportlabels/stickers op originele verpakkingen op eigen kosten aan de Verkoper retourneren, conform de door de Verkoper eventuele verstrekte instructies.
10.4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Koper zich richten tot Verkoper.
10.5. De Verkoper kan het herroepingsrecht van de Koper uitsluiten. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor de volgende Goederen:
– Afprijzing en OP=OP producten
– Bestelartikelen
– Schaalafname (vooraf uitdrukkelijk schriftelijk door Koper besteld)
– Private label bedrukkingen (gepersonaliseerde producten)
10.6. Retouren zonder reclamatie / retour bon kunnen niet in behandeling worden genomen.
10.7. Indien de Koper een bedrag betaald heeft, zal de Verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Eventueel gemaakte verzendkosten worden niet terugbetaald.

Artikel 11 – Klachtenregeling

11.1. De Verkoper beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
11.2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Verkoper, nadat de Koper de gebreken heeft geconstateerd.
11.3. Bij de Verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Verkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
11.4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
11.5. Bij enigerlei klacht is Verkoper niet aansprakelijk voor door Koper gemaakte verzendkosten bij levering aan derden.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid en schadevergoeding

12.1. Verkoper is slechts aansprakelijk voor schade, rechtstreeks voortvloeiende uit toerekenbare tekortkomingen en direct verband houdende met (de uitvoering van) een Overeenkomst. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door of verband houdende met:
– niet behoorlijke naleving van wettelijke voorschriften en/of door Verkoper afgegeven bewaar-, transport-, verwerk- gebruik- en andere voorschriften;
– niet behoorlijke naleving van algemeen geldende gebruiken c.q. normen met betrekking tot de Goederen;
– door of namens Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
– gevolgschade;
– omzet en/of winstderving;
– verlies aan goodwill;
– gemiste besparingen;
– gedane investeringen;
– bedrijfsstagnatie c.q. stilstand en/of kosten gemaakt ter voorkoming, vaststelling of beperking daarvan;
– kosten gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte van indirecte schade.
12.2. Voor zover Verkoper aansprakelijk mocht zijn, dan is die aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook, te allen tijde beperkt tot maximaal tweemaal de netto factuurwaarde (derhalve zonder btw en bijkomende kosten en/of heffingen) van de geleverde Goederen dan wel tot het bedrag dat door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Verkoper in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op basis van een schaderapportage, te vermeerderen met het eigen risico van Verkoper.
12.3. Indien Verkoper tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
12.4. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis/schadegeval.
12.5. De wederpartij vrijwaart de leverancier voor alle schade die de leverancier mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door de leverancier geleverde zaken.

Artikel 13 – Vrijwaring

13.1. Koper vrijwaart Verkoper voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, die in verband met de uitvoering van een Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Verkoper toerekenbaar is.
13.2. De in artikel 13.1 opgenomen vrijwaring geldt ook ten gunste van het personeel van Verkoper en de hulppersonen die door Verkoper bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken zijn.
13.3. Indien Verkoper uit hoofde van een in artikel 13.1 door derden wordt aangesproken, dan is Koper gehouden Verkoper zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht Koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Verkoper, zonder Koper daartoe in gebreke te hoeven stellen, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Verkoper en eventuele derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Koper.

Artikel 14 – Geschillen

14.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de leverancier en de wederpartij is het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Geschillen tussen de leverancier en de wederpartij die behoren tot de competentie van de arrondissementsrechtbank worden bij uitsluiting beslecht door de rechter van de plaats van vestiging van de leverancier, tenzij de leverancier als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de wederpartij.

Artikel 15 – Product samples

15.1. Door Verkoper getoonde en/of ter beschikking gestelde monsters en/of modellen zijn slechts een indicatie. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan lichte afwijkingen in kleur, kwaliteit etc.
15.2. Het verstrekken van product samples verzorgd Verkoper kosteloos, echter de verzending hiervan komt voor rekening van Koper.
15.3. Verkoper behoudt zich het recht kosten in rekening te brengen wanneer het aantal aangevraagde monsters en/of modellen als buitensporig kan worden bevonden. 

AANVULLEND GEDEELTE ZAKELIJKE AFNEMERS

Artikel 16 – Levering en uitvoering

16.1. Franco levering binnen Nederland geschiedt vanaf €450,- netto, tenzij anders overeengekomen.
16.2. Franco levering binnen België geschiedt vanaf €750,- netto, tenzij anders overeengekomen.
16.3. Onder het franco orderbedrag brengt Verkoper transportkosten in rekening middels een staffel.
16.4. Pallet leveringen geschieden op Europallet met maximale afmetingen 0,80×1,20×2,35 meter.
16.5. Leveringen aan Koper die vanwege de omvang op Europallet worden geleverd dienen te worden geruild bij ontvangst Goederen. Indien Koper geen Europallet ruilt behoudt Verkoper zich het recht €12,50 per stuk excl. BTW in rekening te brengen aan Koper.
16.6. Koper is verplicht aan levering en/of lossing van Goederen op het overeengekomen afleveradres mee te werken. Blijft Koper daarmee in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten geheel voor haar rekening. Verder kwalificeert dit als een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst en is Verkoper gerechtigd een Overeenkomst onmiddellijk te ontbinden.

Artikel 17 – Controle en reclamaties

17.1. Koper dient de geleverde Goederen en verpakkingsmaterialen terstond bij levering op transportschade te controleren. Eventuele schades aan verpakkingsmaterialen (waaronder begrepen de overdoos) dient Koper dit op de vrachtbrief te vermelden.
17.2. Koper dient de geleverde Goederen terstond na levering op conformiteit (waaronder begrepen: juistheid, kwaliteit, gewicht/hoeveelheid en/of verpakking) te controleren. Koper is gehouden Verkoper terstond na ontdekking van gebreken schriftelijk hierover in kennis te stellen, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht.
17.3. De in artikel 17.2 bedoelde reclamaties dienen uiterlijk binnen 7 dagen na levering schriftelijk bij Verkoper te zijn ingediend. Bij gebreke van een tijdige melding worden Goederen geacht conform Overeenkomst in goede orde, compleet en zonder gebreken aan Koper te zijn geleverd en als zodanig door Koper te zijn aanvaard. De termijn bedoeld in dit artikel is een vervaltermijn.
17.4. Geringe afwijkingen ten aanzien van de opgegeven hoeveelheden en andere gegevens (waaronder, maar niet beperkt tot, aantallen, natuurlijke kleuren, lijnen, bobbels, deuken en haarscheuren) gelden niet als tekortkomingen.
17.5. Ingeval van levering van niet aan een Overeenkomst beantwoorde Goederen, is Verkoper niet tot meer of anders gehouden dan tot het herleveren van deugdelijke Goederen ofwel het crediteren van de aankoopprijs, zulks ter vrije keuze van Verkoper.

Artikel 18 – Herroepingsrecht

18.1. Koper behoudt het recht de bestelde Goederen te retourneren tot uiterlijk 3 maanden na ontvangst door Koper of ontvangst op een vooraf door de Koper aangewezen leveringsadres.
18.2. Indien Koper van zijn herroepingsrecht gebruik wenst te maken, zal Koper de Goederen in originele staat en dichte verpakking, vrij van transportlabels/stickers op originele verpakkingen op eigen kosten aan de Verkoper retourneren, voorzien van ingevuld retourformulier conform de door de Verkoper verstrekte instructies.
18.3. Verkoper brengt 10% van de factuurprijs van de geretourneerde Goederen in rekening voor het innemen en controleren van de Goederen.
18.4. Na ontvangst worden Goederen door Verkoper beoordeeld. Wanneer goederen niet in originele staat en/of dichte verpakking blijken, dan wel niet vrij van transportlabels/stickers behoudt Verkoper zich het recht minder dan 90% van het aankoopbedrag te crediteren of af te zien van enige vergoeding.
18.5. Bij ontvangst van Goederen in goede staat crediteert Verkoper aan Koper 90% van het gefactureerde bedrag van de betreffende goederen, overige kosten worden niet gecrediteerd mits anders overeengekomen.
18.6. Verkoper behoudt zich het recht om kosten te rekenen voor het opnieuw versturen en/of vernietigen van Goederen indien Koper zich niet aan de in artikel 18.2 genoemde voorwaarden houdt.
18.7. Het inroepen van reclamaties ontheft Koper niet van zijn afname- en/of betalingsverplichtingen.

Artikel 19 – Betaling

19.1. Verkoper hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
19.2. Indien Koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van één of meerdere facturen dan is Koper van rechtswege, zonder dat een nadere in gebrekestelling is vereist in verzuim. Verkoper behoudt zich het recht openstaande en toekomstige bestellingen van Goederen vast te houden totdat Verkoper betaling van posten met overschreden betalingstermijn heeft ontvangen. Koper is tevens de wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente (1,5% per maand) over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Bovendien zal Koper gehouden zijn tot volledige vergoeding van de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle volledige daadwerkelijke kosten berekend voor (proces)rechtsbijstand en juridisch advies, zoals volledige deurwaarders- en advocaatkosten en eventueel kosten van andere derden, welke verband houden met de innig van de vordering, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale openstaande bedrag (exclusief BTW), met een minimum van €350,- (zegge: driehonderdenvijftig euro).
19.3. Bij betaling na ontvangst van Goederen middels een betalingstermijn stelt Verkoper een kredietlimiet vast voor Koper. Bij overschrijding van het kredietlimiet behoudt Verkoper zich het recht om bestellingen van Goederen vast te houden totdat betaling van de nodige openstaande posten zijn voldaan door Koper om binnen het kredietlimiet te blijven.

Artikel 20 – Verrekening en aanvullende zekerheid

20.1. Verkoper mag steeds al hetgeen zij aan Koper schuldig is verrekenen met hetgeen Koper, al dan niet opeisbaar, onder voorwaarden of tijdsbepaling, aan Verkoper schuldig is.
20.2. Koper mag nooit een vordering op Verkoper verrekenen met hetgeen zij, uit welke hoofde dan ook, aan Verkoper verschuldigd is. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
20.3. Verkoper mag op basis van haar inschatting van de kredietwaardigheid van Koper te allen tijde aanvullende zekerheidstelling verlangen. Koper is verplicht op het eerste verzoek van Verkoper alle handelingen te verrichten voor het mogelijk maken van deze (verplichte) zekerheidstelling.